Program Director

Lafayette Baker

VU420J // 360-650-7272 //

AS ESC Program Coordinator

Maria Perez de Henderson

VU420H // 360-650-6271 //

AS Ethnic Student Center Cultural Education Coordinator

Camilla Mejia

VU 420 // 360-650-7271 //

AS Ethnic Student Center Internal Coordinator

Victoria Matey

VU 420 // 360-650-7274 //

AS ESC Assistant Coordinator for Marketing

Serina Edward Puis

VU 420 //

AS ESC Assistant Coordinator for Club Events

Phillip Wu Liang

VU 420 //